Kozma Tamás idézettsége

 

2006 Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Bp. : Új Mandátum Könyvk.

Bacskai Katalin: Református iskolák tanárai. In Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen: Kiss Á. Arch. Könyvt., DE, 2008. - 181-191.p

Szolár Éva: Finanszírozásalapú oktatási reformok. In Magiszter, 5. évf. 3-4. sz. - 122-137.p.

Zsigmond Anna: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai In Katedra, 15. évf. 3. sz. - 32-33.p.

Zsigmond Anna: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai In Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 3-4. sz. 2007. - 248-250.p.

2006. Csatlakozás alulnézetben : az európai képesítési keretrendszer esete In Educatio, 15. évf. 1. sz. 2006. - 26-39.p.

Pusztai Gabriella: Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 43-56.p.

2006 Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában (társszerzővel) Bp.: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum Könyvk., 2006.

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna: A magyar nyelvű felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben. In Mester és Tanítvány, 19. sz. 2008. - 40-48.p.

2006 Hallgatók a határon. Észak-alföldi, kárpátaljai és partiumi főiskolások továbbtanulási igényeinek összehasonlító vizsgálata. (társszerzővel) In Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudományok köréből 2005. Bp.: Műszaki Könyvk. 2006. - 423-453.p.

Fényes Hajnalka: Magyarországi és határon túli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései In Debreceni Szemle, 15. évf. 3. sz. 2007. - 305-318.p.

Pusztai Gabriella - Nagy Éva: Tanulmányi célú mobilitás Magyarország keleti határvidékén In Educatio, 14. évf. 2. sz. 2005. - 360-384.p.

Pusztai Gabriella: Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 43-56.p.

Pusztai Gabriella: Társadalmi háttér és iskolai pályafutás In Educatio, 14. évf. 3. sz. 2005. - 534-553.p.

2005 Felsőfokú képzés és regionális rendszerváltozás. In Pusztai Gabriella: Régió és oktatás. Európai dimenzióban Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2005. - 23-30.p.

Bocsi Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra In Iskolakultúra, 18. évf. 11-12. sz. 2008. - 118-128.p

Nagy Krisztina: A partiumi térségben segítő hivatást választó hallgatók pályaorientációja In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 345-352.p.

2005 Kisebbségi oktatáskutatás In Kisebbségi oktatás Közép-Európában Bp.: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum Könyvk. 2005. - 7-36.p.

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna: A magyar nyelvű felsőoktatás helyzete Szatmárnémetiben In Mester és Tanítvány, 19. sz. 2008. - 40-48. p

2005 Kisebbségi oktatás Közép-Európában Bp.: Felsőoktatási Kutatóintézet - Új Mandátum Könyvk. 2005.

Berényi Dénes: Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában In Magyar Tudomány, 167. évf. 1. sz. 2007. - 119-121.p.

Csanády Márton: Az európai puding próbája avagy a kisebbségi felsőoktatás In Szociológiai Szemle, 15. évf. 3. sz. 2005. - 108-111. p.

Csiszár Rita: Gondolatok a burgerlandi magyar kisebbség anyanyelvi oktatásáról In Iskolakultúra, 17. évf. 6-7. sz. 2007. - 136-147.p.

Novák Imre: Világfelfogás dolga In Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 1. sz. 2007. - 116-120. p.

Süli-Zakar István: Partium - határokkal szétszabdalt régió In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 25-41.p.

Takács Tamara: A debreceni és a kolozsvári egyetemen tanuló határon túli magyar diákok összehasonlító vizsgálata In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 251-260. p.

Takács Tamara: Határon túli magyarok a debreceni és a nyíregyházi felsőoktatásban In Educatio, 15. évf. 1. sz. 2006. - 182-188.p.

2004. A debreceni iskola debrecenisége In A debreceni iskola [szerk. Brezsnyánszky László, Fenyő Imre] Debrecen: DE Neveléstudományi Tanszék, 2004. - 226-242. p.

Brezsnyánszky László: Folytonosság és megszakítottság a debreceni pedagógiai iskola képző tevékenységében, működésében. In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása: A IV. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai Debrecen: DE Neveléstudományi Tanszék, 2005. - 299- 307. p.

2004 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp.: Nemzeti Tankönyvk. 2004.

Petrás Ede: Intézmény és lokalitás: A kisvárosi főiskolák helyi társadalomformáló hatása. In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 391-402. p.

2004 Hallgatók a határon. Észak-alföldi, kárpátaljai és partiumi főiskolások továbbtanulási igényeinek összehasonlító vizsgálata. (társszerzővel) In Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudományok köréből 2004. Bp.: MTA

Fényes Hajnalka: Férfiak és nők az érettségi utáni képzésben, határon innen és hatáson túl In Régiók és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006 - 115-127.p..

2004  Kié az egyetem?  Budapest, Új Mandátum.

Bankó Marietta: A szakmai életút alakulásának vizsgálata - pályakövetés angoltanárként végzettek körében In Iskolakultúra, 18. évf. 1-2. sz. 2008. - 129-140. p.

Berényi Dénes: Kozma Tamás: Kié az egyetem? - A felsőoktatás nevelésszociológiája In Debreceni Szemle, 14. évf. 3. sz. 2006. 432-434. p.

Bocsi Veronika: Hallgatók életmódjának vizsgálata az időfelhasználás tükrében In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 261-270. p.

Ferch Magda: Fából vaskarika. http://efok.mrginfo.com/mn4.htm  2005. 05. 02.

Forray R. Katalin: Kié az egyetem? In Iskolakultúra, 15. évf. 4. sz. 2005. - 131-134. p.

Forray R. Katalin: Kié az egyetem? Iskolakultúra, 2005. 4.sz. 131-134.p.

Herczegh Judit: Messenger: A kommunikáció új, lehetséges útja a felsőoktatásban és a távoktatásban In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása: A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen: Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 313-323.p.

Hrubos Ildikó: Az akadémiai professzió - változó pozícióban In Educatio, 16. évf. 3. sz. 2007. - 353-365. p.

Hrubos Ildikó: Budapest - egyetemi város In Educatio, 14. évf. 1. sz. 2005. - 45-59. p.

Jancsák Csaba: Globalizáció és a változó magyar oktatási rendszer az új évezredben. In. Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégióban. Belvedere Meridionale, Szeged, 2007, 107-121

Jancsák Csaba: Honnan rekrutálódnak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. In: 85 éves a Szegedi Tudományegyetem. SZTE, Szeged, 2006, 87-95

Jancsák Csaba: Szakkönyv a felsőoktatás nevelésszociológiájáról. In. Új Pedagógiai Szemle, 2005. június, 121-125

Jancsák Csaba: Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. In. Belvedere Meridionale 2005/1-2. 79-83

Jancsak, Csaba: An Educational Sociological Approach of the Hungarian Higher Education (Kozma, Tamás) review, Practice and Theory in Systems of Education. Volume 1 Number 1 2006 www.eduscience.hu, pages 148-152

Kóródi Márta: A munkaattitűdök vizsgálatának szerepe In Magiszter, 3. évf. 2. sz. 2005. - 65-91. p.

Kóródi Márta: Mukaértékek vizsgálata két felsőoktatási intézményben In Educatio, 16. évf. 2. sz. 2007. - 311-323. p.

Krisztián B.: "Rendszerváltás a felsőoktatásban." Felnőttképzés 2. évf. (2004), 4. sz.59-60.p.

Lukács Péter: Akadémiai kapitalizmus? In Iskolakultúra, 15. évf. 2. sz. 2005. - 97-103. p.

Nagy Péter Tibor: A humboldti és poszt-humboldti egyetem diplomásai a magyar társadalomban In Educatio, 15. évf. 4. sz. 2006. 703-718. p.

Nagy Péter Tibor: Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról In Educatio, 16. évf. 3. sz. 2007. - 434-452. p.

Pusztai Gabriella: Felsőoktatás-kutatás kezdőknek és haladóknak In Szociológiai Szemle, 14. évf. 4. sz. 2004. - 145-143.p.

R(igán) L(óránd): “Kozma Tamás: Kié az egyetem?" Korunk, 15. évf. (2004), 12. sz. 123.p.

2004 Nemzetközi trendek. In. Educatio, 1994/1

Jancsák Csaba: Globalizáció és a változó magyar oktatási rendszer az új évezredben. In. Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégióban. Belvedere Meridionale, Szeged, 2007, 107-121

2004 “Understanding education in Europe-East: Frames of interpretation and comparison." International Journal of Educational Development 24, 5: 467-77. Társszerző: Polonyi T

Beconyte G, Govorov M, Ningal TF, Parseliunas E, Urbanas S. Geographic information e-training initiatives for national spatial data infrastructures. Technological and Economic Development of Economy. 2008;14(1):11-28.

Beconyte G, Govorov M, Parseliunas E. National level development of geographic information e-training centre. Paper presented at: 4th International Conference on Citizens and Governance for Sustainable Development; Sep 28-30, 2006; Vilnius, LITHUANIA

2004 Quo vadis paedagogia? Egy tudományos közösség önmeghatározási kísérletei In Magyar Tudomány, 165. évf. 11. sz. 2004. - 1217-1224.p.

Fényes Hajnalka et al.: Negyvenheten. Gyorsfénykép a neveléstudományi felsőoktatókról és kutatókról In Educatio, 16. évf. 3. sz. 2007. - 418-433. p.

2003 A felnőttképzési potenciál helyzete és várható változásai Magyarországon Bp.: Felsőoktatási Kutató Intézet

Híves Tamás: A felsőfokú végzettségűek területi megoszlása In Educatio, 12. évf. 3. sz. 2003. - 465-70.

2003 Felnőttképzés és gazdaság. Debrecen, Egyetemi Kiadó. (szerk.) Társszerk.: Illés P.

Krisztián Béla: A felnőttképzés gazdasági és társadalmi igénye. Iskolakultúra, 2004. 2.sz. 121-122.p.

2003  Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Bp., OI.

Nádor Orsolya: Kelet-közép-európai nyelvpolitikai és anyanyelvi oktatási formákhttp://www.mtaki.hu/docs/cd2/tanulmany/05_Nador_Orsolya.htm  2005. 05. 02.

Pásztor Adél: Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség : Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában In Szociológiai Szemle, 16. évf. 2.sz. 2006. 3-36.p.

Sáska Géza: Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát-medencéből látszik In Iskolakultúra, 16. évf. 1. sz. 2006. -3-16.p.

Sáska Géza: Európa-képzetek In Educatio, 12. évf. 4. sz. 2003. - 493-510. p.

Sáska Géza: Európai képzetek. Educatio, 2003. 4.sz. 493-510.p.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: Határon túli doktoranduszlányok. In Napút 2007/4, 15-25.

2002  Határokon innen, határokon túl. Budapest: Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum.

Enyedi György: "Régi és új egyenlőtlenségek." Iskolakultúra, 12. évf. (2003), 9.sz. 109-10.p.

Fónai Mihály:"Határokon innen, határokon túl." Szociológiai Szemle, 13.évf. (2003), 4.sz. 133-40.p.

Nádor Orsolya: Kelet-közép-európai nyelvpolitikai és anyanyelvi oktatási formák http://www.mtaki.hu/docs/cd2/tanulmany/05_Nador_Orsolya.htm  2005. 05. 02.

Nagy Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja. Educatio, 2003. 2.sz. 236-253.p.

Pásztor Adél: Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség : Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában In Szociológiai Szemle, 16. évf. 2. sz. 2006. - 3-36. p.

T. Kiss Tamás - Tíbori Tímea: Válságok és váltások a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 2003. 5.sz. 3-12.p.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: Határon túli doktoranduszlányok. In Napút 2007/4, 15-25.

Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében. Bp., 2002. OI.

2002 Homo academicus: In memoriam Pierre Bourdieu (1930-2002) In Educatio, 11. évf. 2. sz. 2002. - 313-316. p.

Nagy Péter Tibor: Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról In Educatio, 16. évf. 3. sz. 2007. - 434-452. p.

2002 Iskolai műveltség In Educatio, 11. évf. 4. sz. 2002. - 658-661. p.

Nagy Péter Tibor: Négy lehetséges kutatás a felsőoktatókról In Educatio, 16. évf. 3. sz. 2007. - 434-452. p.

Török Balázs: Óvodák és szülők - Vonzások és választások In Educatio, 14. évf. 4. sz. 2005. 787-804. p.

2002 Negyedik fokozat In Élet és Irodalom, 2002. 12. sz. (márc. 22.)

Tornyi Zsuzsa Zsófia: A Debreceni Egyetem doktorandái In Educatio, 16. évf. 4. 2007. - 650-660. p.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: Határon túli doktoranduszlányok. In Napút 2007/4, 15-25.

2002 Pedagógiánk paradigmái In Neveléstudomány az ezredfordulón. (eds.) Csapó Benő, Vidákovics Tibor Bp. : Nemzeti Tankönyvk. 2002. - 23-38. p.

Thun Éva: A neveléstudományi és oktatástudományi paradigmákról : a társadalmi nemek elméleti kereteibe foglalva In Educatio, 16. évf. 4. sz. 2007. - 623-636. p.

2002 Regionális egyetem Bp. : Oktatáskutató Intézet, 2002. Kutatás közben, 233.

Fényes Hajnalka: Magyarországi és határon túli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései In Debreceni Szemle, 15. évf. 3. sz. 2007. 307-318. p.

Jancsák Csaba: Honnan rekrutálódnak a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. In: 85 éves a Szegedi Tudományegyetem. SZTE, Szeged, 2006, 87-95

Kiss Annamária: Diákok a harmadfokú képzésben In Educatio, 12. évf. 1. sz. 2003. - 142-147.p.

Papp Éva: Iskolaváros születik avagy a bihari fiatalok jövője In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 57-68. p

Pásztor Adél: Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség : Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában In Szociológiai Szemle, 16. évf. 2. sz. 2006. - 3-36. p.

Petrás Ede: Intézmény és lokalitás : A kisvárosi főiskolák helyi társadalomformáló hatása. In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 391-402. p

Süli-Zakar István: Partium - a határokkal szétszabdalt régió In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 25-41. p.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: Határon túli doktoranduszlányok. In Napút 2007/4, 15-25.

2002 Roma / Cigány értelmiségiek iskolai karrierje (szerk.) Acta Paedagogica Debrecina CII. Debrecen: DE Neveléstudományi Tansz. 2002

Mlakár Zófia: Kitörés és visszaút In iskolakultúra, 15. évf. 11. sz. 2005. - 151-154. p.

2001 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

Herczegh Judit: Messenger: A kommunikáció új, lehetséges útja a felsőoktatásban és a távoktatásban In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006

Herczegh Judit: Az iskolai életvilág: a diákok jellemzői az Északkelet-tiszántúli régióban az OTKA kutatása alapján In Új Pedagógiai Szemle, 56. évf. 7-8. sz. 2006. - 124-133. p.

Jancsák Csaba: Szakkönyv a felsőoktatás nevelésszociológiájáról : Kié az egyetem? In Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 6. sz. 2005. - 121-125.p.

2001  Közösségi elszámoltatás az oktatásban. In Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bp., Osiris, 96-111.p. Előzmény: Az elszámoltatható iskola. Educatio, 1999. 2.sz. 399-416.p.

Buda Mariann: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Iskolakultúra, 2002. 10.sz. 107-114.p.

Vass Vilmos: Az európai dimenzió megjelenési formái a tartalmi szabályozásban. In Csapó Benő-Vidákovics Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Bp., 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 301-313.p.

Halász Gábor - Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Bp, 2003, OKI

Komlossy Ákos et al.: Az iskolai hatékonyság összetevőinek vizsgálata Csongrád megye általános iskoláiban. Magyar pedagógia, 2001. 2.sz. 191-211.p.

Radó Péter és Békési Kálmán: Fenntartható-e a közoktatás? Új Pedagógiai Szemle, 2004. 7-8.sz.

Fenntartható-e a közoktatás? Hatékonysági szempontok érvényesítése a közoktatásban: nyilvános közpolitikai elemzés (részlet) ; [vál.] Radó Péter, Békési Kálmán In Új Pedagógiai Szemle, 54. évf. 7-8. sz. 4-21. p.

2001 Kozma Tamás, a Debreceni Egyetem tanára [riporter] Liskó Ilona In Educatio, 9. évf. 1. sz. 2000. - 115-124.p.

Jancsák Csaba: Szakkönyv a felsőoktatás nevelésszociológiájáról - Kozma Tamás: Kié az egyetem? In Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 6. sz. 2005. - 121-125. p.

2001 Oktatás és politika - rendszerváltó viták In Iskolakultúra, 11. évf. 2. sz. 2001. - 63-72. p.

Bajomi Iván: A kiérleletlen oktatásügyi változások egynémely ellenszere In Educatio, 10. évf. 1. sz. 2001. - 31-48. p.

2001  "Paradigmáink."  Iskolakultúra 11. évf.  (2001), 10.sz. 3-14.p. Előzmény: Pedagógiánk paradigmái. In Csapó Benő - Vidákovics Tibor: Neveléstudomány az ezredfordulón, Bp., Tankönyvkiadó, 23-39.p.

Buda Mariann: Neveléstudomány az ezredfordulón. Iskolakultúra, 2002. 1.sz 107-113.p.

Zrinszky L 2005 Iskolakultúra 15. évf., 2.sz. 103-07.p.

é. n. Egy paradigma vége

Lányi Katalin: Brezsnyánszky Lászó tanár úrnak tisztelettel In Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 6. sz. 2007. - 107-110. p.

2001 Pedagógiánk paradigmái In Csapó Benő et al. (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón Bp. : Nemzeti Tankönyvk. 2001. - 23-29.p.

Bacskai Katalin: Református iskolák tanárai In Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai Debrecen: Kiss Á. Arch. Könyvt., DE, 2008. - 181-191. p.

Barabási Tünde: Elméleti igényesség, gyakorlatorientáció vagy integráció In Magiszter, 5. évf. 2. sz. 2007. - 48-58. p.

2001 et al.: Roma Childhood in Eastern Europe. In C.C. - Read, T.A. - Richardson, J.W. (eds) Child Poverty and Policy. Oxford, Elsevier.

Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke szerepe a roma/cigány diplomások iskolai pályájának alakulásában. In Roma/cigány értelmiségiek iskolai karrierje. Debrecen, 2002, Egyetemi Kiadó, 50-72

2000 Az összehasonlító neveléstudomány alapjai Bp. : Új Mandátum Könyvk. 2000.

Gordon-Győri János: Bevezetés a pedagógiai komparasztikába In Iskolakultúra, 17. évf. 5. sz. 2007. - 141-147. p.

2000  Negyedik fokozat? Info-Társadalomtudomány, 2000. 49.sz. 61-74.p.

Polónyi István: A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai. Educatio, 2004. 2.sz. 216-233.p.

Pusztai Gabriella - Fináncz Judit: A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése. Educatio, 2003. 4.sz. 618-634.p.

2000  Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben. Bp., 2000. OI.

Barabás Tünde: A Székelyudvarhelyi Tanítóképző Főiskola mint regionális felsőoktatási intézmény In Educatio, 13. évf. 3. sz. 2004. - 499-503.p.

Papp Éva: Iskolaváros születik avagy a bihari fiatalok jövője In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 57-68. p.

Pásztor Adél: Őshonos kisebbség mint nem önkéntes kisebbség : Ogbu kulturális-ökológiai elméletének tesztelése Európában In Szociológiai Szemle, 16. évf. 2. sz. 2006. - 3-36. p.

Radácsi Imre: A tiroli eurórégió In Magyar Felsőoktatás, 10. évf. 7. sz. 31-33. p.

Tornyi Zsuzsa Zsófia: Határon túli doktoranduszlányok. In Napút 2007/4, 15-25.

Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében. Bp., 2002. OI.

2000 "Should we become more international or more regional? Aspects of minority higher education in Europe."  Higher Education in Europe 25 (2000), 1: 41-45. Társszerző: Radácsi Imre

Haigh M. Internationalising the university curriculum: response to M.G. Jackson. Journal of Geography in Higher Education. Nov 2003;27(3):331-340.

Haigh MJ. Internationalisation of the curriculum: designing inclusive education for a small world. Journal of Geography in Higher Education. Mar 2002;26(1):49-66.

2000 Szociálpedagógia. Budapest, Osiris-Educatio. (ed) Társszerk: Tomasz G.

Deák Ferenc: "Szöveggyűjtemény a szociálpedagógiáról." Új Pedagógiai Szemle 2001, 4.sz.

1999 "Az oktatáspolitika regionális hatásai." Magyar Pedagógia 1999, 2.sz. 123-127.p. Társszerző: Forray R K

Brezsnyánszky L 2000  "Dialógus." In Brezsnyánszky L (szerk.): Pedagógiai programok elemzése. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 9-22.p.

Forray R. Katalin - Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói. Bp., 2003, OI.

Híves Tamás: Hátrányos helyzet az oktatás területi kutatásában In Educatio, 15. évf. 1.sz. 2006. - 169-174.p.

1999 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp. : Nemzeti Tankönyvk., 1999.

Karikó Sándor: Konformizmus és nevelés In Iskolakultúra, 12. évf. 4. sz. 2002. - 21-28. p.

Karikó Sándor: Konformizmusra neveljen az iskola? Konformizmus és nevelés In Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma.: A II. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk. Kiss Endre et al.] Debrecen : Kiss Árpád archívum könyvsorozata, 2.. : DE Nev. Tud. Tanszék, 2003. - 361-374. p.

Karikó Sándor: Konformizmus és nevelés In A neveléselmélet alapkérdései : Tanulmányok [szerk.] Dombi Alice, Oláh János et al. Gyula : APC-Stúdió, 2004. - 52-60. p.

1999 Bezárják az iskolát. Az iskola közösségi elszámoltathatóságáról. In Szegedi Nyári Egyetem évkönyve (szerk. Komlóssy Ákos) Szeged : Család és iskola. 1999. - 21-46. p.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata Bp. : Okker K. 2000.

1999 Elszámoltatható iskola In Educatio, 8. évf. 3. sz. 1999. - 461-472. p.

Bankó Marietta: A szakmai életút alakulásának vizsgálata - pályakövetés angoltanárként végzettek körében In Iskolakultúra, 18. évf. 1-2. sz. 2008. - 129-140. p.

Kolossy Ákos et al.: Az iskolai hatékonyság összetevőinek vizsgálata Csongrád megye általános iskoláiban In Magyar Pedagógia, 101. évf. 2. sz. 2001. - 191-211. p.

Vass Vilmos: Az oktatás tartalmi szabályozása. Nemzetközi kitekintés In Iskolakultúra, 10. évf. 6-7. sz. 2000. - 48-57. p.

1999  Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Budapest, Oktatáskutató Intézet. Társszerző: Forray R K.

Barabás Tünde: A Székelyudvarhelyi Tanítóképző Főiskola mint regionális felsőoktatási intézmény In Educatio, 13. évf. 3. sz. 2004. - 499-503.p.

Barabás Tünde: Regionális felsőfokú intézmények az udvarhelyszéki kistérségben In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. -129-136. p.

Forray R. Katalin - Híves Tamás: A szakképzés területi alkalmazkodása In Magyar Pedagógia, 104. évf. 2. sz. 2004. - 165-181. p.

Garami E 2004 "Az intézményi változások területi különbségei." http://www.oki.hu/cikk.php?kod=valaszol-garami-intezmenyi.html

Gödör Zsuzsanna: Az Észak-Alföld és a Dél-Alföld régiók versenyképessége az oktatás tükrében In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 353-358. p.

Papp Éva: Iskolaváros születik avagy a bihari fiatalok jövője In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 57-68. p

1998 Az oktatásügy globalizálódása In Euroharmonizáció Bp. : Oktatáskut. Int. - Educatio K., 1998.

Kocsis Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, 1986-2000. Nemzetközi és hazai tendenciák In Iskolakultúra, 12. évf. 11. sz. 2002. - 3-23. p

Összehasonlító pedagógia. A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái Szerk. Bábosik István, Kárpáti Andrea Bp. BIP, 2002.

Polónyi István - Timár János: Gondolatok az oktatáspolitikáról InÚj Pedagógiai Szemle, 55. évf. 9. sz. 2005. - 3-26. p.

Polónyi István: Piac helyett adminisztráció? In Educatio, 16. évf. 2. sz. 2007. - 271-284. p.

1998: Euroharmonizáció. Bp., Educatio K. (szerk.)

Golnhofer Erzsébet: Új értékelési kultúra a pedagógiában. In Bábosik István - Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. Bp., 2002, BIP. 234-247.p.

Papp Éva: Iskolaváros születik avagy a bihari fiatalok jövője In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása : A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 57-68. p

Polónyi István: A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai. Educatio, 2004. 2.sz. 216-233.p.

1998 Expanzió. Educatio, 1998. 1.sz. 5-18.p.

Forray R. Katalin - Híves Tamás:A leszakadás regionális dimenziói Bp. : Okt.kut. Int. 2003. Kutatás közben, 240.

Forray R. Katalin- Híves Tamás: A szakképzés területi alkalmazkodása In Magyar Pedagógia, 104. évf. 2. sz. 2004. - 165-181. p.

Forray R. Katalin: Expanzió középfokon In Educatio, 11. évf. 1. sz. 2002. - 13-27. p.

Hrubos Ildikó: Új paradigma keresése az ezredfordulón In Educatio, 9. évf. 1. sz. 2000. - 13-27. p.

Jancsák Csaba: Szakkönyv a felsőoktatás nevelésszociológiájáról - Kozma T.: Kié az egyetem? In Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 6. sz. 2005. - 121-125. p.

Kocsis Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, 1986-2000. Nemzetközi és hazai tendenciák In Iskolakultúra, 12. évf. 11. sz. 2002. - 3-23. p

Nagy Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja In Educatio, 12. évf. 2. sz. 2003. - 236-253. p.

Petrás Ede: Intézmény és lokalitás : A kisvárosi főiskolák helyi társadalomformáló hatása In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 391-402. p.

Polónyi István: A hazai szakképzés formálódása In Educatio, 15. évf. 2. sz. 2006. - 371-386. p.

Polónyi István: Piac helyett adminisztráció? In Educatio, 16. évf. 2. sz. 2007. - 271-284. p.

1998 Jelentések In Educatio, 7. évf. 1. sz. 1998. - 198-202.p

Pedagógiai informatika: A neveléstudomány Szakirodalmi alapjai (szerk.) Sike Emese et al. Debrecen: Kossuth Egy. K. 2004., 2008

1998 Mérlegen. In Educatio, 7. évf. 1. sz. 1998. - 1. p.

Pedagógiai informatika: A neveléstudomány szakirodalmi alapjai (szerk.) Sike Emese et al. Debrecen: Kossuth Egy. K. 2004., 2008.

1998  New Challenges of Tertiary Education in East-Central Europe: The Case of Hungary. In E. Leitner (ed.):Educational Research and Higher Education Reform in Eastern and Central Europe. Berlin, Bonn, 1998, Peter Lang.

Robert D. Reisz: Izomorfizmus, konfliktus és kreativitás. Educatio, 2003. 1.sz. 19-33.p.

Reisz RD, Stock M. Expansion and contraction of higher education in eastern Europe 1950-2000. Berliner Journal Fur Soziologie. 2006;16(1):77-+.

1998  Szabadság vagy igazság? Új Pedagógiai Szemle, 1998. 10. sz. Előzmény: 1997 "Társadalmi egyenlőtlenségek az iskolában." In Tanulmányok a közoktatásról. Budapest: Oktatási Minisztérium, 131-165.p.

Nagy Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja. Educatio, 2003. 2.sz. 236-253.p.

Boreczky Ágnes: "Kultúraazonos pedagógia." Új Pedagógiai Szemle, 2000, 7-8.sz.

Sáska Géza: "Összevetés." In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia. Debrecen, 2001, DE Neveléstudományi Tanszék, 50-72.p.

M. Nádasi Mária: Adaptivitás az oktatásban Pécs: Comenius Bt., 2001

1998 Társadalmi egyenlőtlenségek az iskolában In Tanulmányok a közoktatásról. - Sz. n. - [Bp.] : OKNT : OM, [1998]. - 131-162. p.

Boreczky Ágnes: Kultúraazonos pedagógia : a differenciáláson innen és túl In Új Pedagógiai Szemle, 50. évf. 7-8. sz. 2000. - 81-92. p

1997 A harmadfokú képzés területi különbségei [társszerzők: Híves Tamás, Radácsi Imre] Bp. : Oktatáskut. Int. 1997.

Radácsi Imre: Távoktatás és harmadfokú képzés In Educatio, 6. évf. 4. sz. 1997. -771-774. p.

1997 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp. Nemzeti Tankönyvk. 1997.

Baló András: Egy fővárosi általános iskola szervezetszociológiai vizsgálata In Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 5. sz. 2005. 59-71. p

Hanák Zsuzsanna, Budaházy-Mester Dolli: A ifjúságsegítő képzés Egerben In Új Ifjúsági Szemle, 5. évf. 2. sz. 2007. - 45-51. p

Takács István: A személyiségfejlesztés egy lehetséges útja In Budapesti Nevelő, 36. évf. 2-3. sz. 2000. - 121-125. p.

1997 Finanszírozás a felsőoktatásban. Magyar Felsőoktatás, 8.sz.

Sümeginé Törőcsik Tünde: Finanszírozás és költségszámítások a tanárképzésben. In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia. Debrecen, 2001, DE, 151-164.p.

Radacsi I. A comparative study of the institutional basis of higher education research in Hungary and the Czech Republic. Paper presented at: International Workshop on the Institutional Basis of Higher Education Research; Sep, 1998; Kassel, Germany.

1997 Határmenti együttműködés a felsőoktatásban (szerk.) Debrecen : [KLTE], 1997.

Keller Magdolna: Magyar nyelvű pedagógusképzés a határon túl In Educatio, 13. évf. 3. sz. 2004. - 441-462.p.

1997 Túlélés vagy felzárkózás In Educatio, 6. évf. 3. sz. 1997. - 453-463.p.

Papp Éva: Iskolaváros születik avagy a bihari fiatalok jövője In Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása: A IV. Kiss Árpád emlékkoferencia előadásai [szerk.: Buda András, Kiss Endre] Debrecen : Kiss Árpád archívum Kvt. DE Nev. Tud. Tanszék, 2006. - 57-68. p.

Süli-Zakar István: Partium - a határokkal szétszabdalt régió In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 25-41. p.

1996 A felsőoktatás finanszírozása In Farkas Krisztina (szerk.): Háttértanulmányok a magyar felsőoktatás fejlesztéséhez Zárótanulmány. Bp. : k. n. 1996.

Kocsis Mihály: A pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi változásai az 1990-es években In Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években : Tanulmánykötet. (szerk.) Vágó Irén Bp. : Okker K. 1999. 267-298.p.

Kocsis Mihály: A tanárképzés-finanszírozás változásainak vizsgálata a Pécsi Tudományegyetemen Acta Paedagogica, 2002. 1. sz. 15-30.p.

1996 Finanszírozás a felsőoktatásban: Nagy-britanniai változások. Jelentés 1996. (kézirat)

Eszik Zoltán: Felsőoktatás-finanszírozás a Egyesült Királyságban. Hallgatói vonatkozások In Magyar Felsőoktatás, 6. évf. 9. sz. 1996. - 27-30.p.

1996 Kleine Grundschulen in Ungarn (társszerző: Forray R. Katalin) Kézirat Bp. : Okt.kut. Int., D 4797, 1996.

Radácsi Imre: A harmadfokú képzés területi különbségei In Magyar felsőoktatás, 7. évf. 3. sz. 1997. - 29. p.

1996  Településhálózat és iskolarendszer. Educatio, 2.sz.

Gábor Kálmán: Globalizáció és ifjúsági korszakváltás In Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged: Belvedere Meridional, 2004. - 28-72. p.

Nagy Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja. Educatio, 2003. 2.sz. 236-253.p.

1995  Access to Higher Education in Hungary. Educatio, 1995. 3.sz.

Nagy Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok kompenzációja. Educatio, 2003. 2.sz. 236-253.p.

1995 Az ifjúság továbbtanulási szándékai és elhelyezkedési lehetőségei (Társszerz.: Forray R. Katalin) In A nevelés társadalmi alapjai : Szemelvények. Összeáll. és szerk. Bakacsiné Gulyás Mária Szeged: JGyTF. K. 1995. - 175-188. p.

Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben. (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged: Belvedere Meridional, 2004.

1995 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp. : Nemzeti Tankönyvk., 1995..

Serfőző Mónika: Az iskolák szervezeti kultúrája In Iskolakultúra, 15. évf. 10. sz. 2005. - 70-83. p.

1995 "Etnocentrizmus."  In Vastagh Zoltán (szerk.): Értékátadás és konfliktusok a pedagógiában. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem (másodközlés). Eredeti megjelenés: "Etnocentrizmus."  Educatio 2. évf. (1993), 2.sz.,195-210.p.

Czeizer Zoltán: Játék és tanulás az interneten. Educatio, 1997. 4.sz. 615-620.p.

Duzmathné Tancz Tünde: Népmesék a multikulturális nevelésben In Képzés és Gyakorlat, 3. évf. 1. sz. 2005. - 68-75. p.

Gúti Erika: Romák az oktatásban. Iskolakultúra, 2000. 12.sz. 49-56.p.

Torgyik J.: "Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés." Új Pedagógiai Szemle, 2004. 4-5.sz.

1995 Hálózatfejlesztési súlypontok. Kutatás közben. Educatio, 4. sz. 745-750.p. Társszerző: Híves T

Deák Ferenc: Regionális folyamatok Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 1997.12.sz.

Hunyady Györgyné-R. Szendrei Júlia: A hatosztályos gimnáziumok felvételi vizsgájának tényleges és szimbolikus szerepe. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 2.sz.

Radácsi Imre: Regionális együttműködések egy magyar-szlovák határ menti térségben In Kisebbségkutatás, 14. évf. 1. sz. 2005. - 20-26. p.

1995 Ifjúság és oktatás. Educatio, 4. évf. 2.sz. 208-222.p.

Brezsnyánszky László: A politizáló polgár felkészítésének pedagógiai műhelyei. Debrecen, 2000, Civitas Egyesület.

Gábor Kálmán: Globalizáció és ifjúsági korszakváltás In Ifjúsági korszakváltás :Ifjúság az új évezredben. (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged : Belvedere Meridional, 2004. - 28-72. p.

Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek —a fiatalok esélyei. Korunk, 1998. 6.sz.

Karikó Sándor: Konformizmus és nevelés In Iskolakultúra, 12. évf. 4. sz. 2002. - 21-28. p.

Karikó Sándor: Konformizmusra neveljen az iskola? In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. Debrecen, 2001, DE, 361-374.p.

1995 Iskola In Sportszociológiai szöveggyűjtemény [szerk.] Papp Gábor, Vass Miklós et al. Pécs: JPTE Tud.egy. nyomda, 1995. I. kötet, - 39-62. p.

Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben. (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged : Belvedere Meridional, 2004

1995 Önkormányzatok (szerk.) In Educatio, 4. évf. 1. sz. 1995.

Sáska Géza: Szakmai és politikai autonómiák a 80-as, 90-es évek magyar közoktatásában In Iskolakultúra, 13. évf. 6-7. sz. 2003. - 88-107.p.

1994 Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bánfi I (1999): "Az iskolai teljesítményt befolyásoló háttértényezők."  Új Pedagógiai Szemle, 1999, 6.sz.

Berta Z (2004): "A nevelés tartalmának változása." http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/pedagog/oktpol/pedmuhel/html/nter2228.htm

Brezsnyánszky L (2000): A politizáló polgár felkészítésének pedagógiai műhelyei. Debrecen,Civitas Egyesület.

Buda M (1999): Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Buda Mariann (szerk.) Eszköztár: A tanár szakos hallgatók intézményi pedagógiai gyakorlataihoz. Debrecen: KLTE Nev.tud. Tansz. 1999.

Czike K (1997): "Gyermekvárosok."  Educatio, 6.évf., 1.sz. 37-48.p.

Golnhofer E. (2001): Az esettanulmány. Bp,. Műszaki K.

Hercz M (2003): "A nevelési vizsgálat szerepe az iskolaértékelésben." Magyar Pedagógia, 1.sz. 57-80.p.

Karikó S (2000): "Előzetes megjegyzések nevelésfilozófiai paradigmákhoz."  Iskolakultúra, 5.sz. 25-33.p.

Karikó S (2001): "Konformizmusra neveljen az iskola?" In Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. Debrecen, DE Neveléstudomány Tanszék, 361-374.p.

Kozma Béla: Pedagógia I.: A pedagógia alapjai Pécs: Comenius Bt., 1996.

Papp J (2000): "Alkotás vagy széklábfaragás? Az értelmiségi lét esélyei a tanári pályán."  Új Pedagógiai Szemle, 9.sz.

Pusztai G (2004): Iskola és közösség. Budapest, Gondolat.

Szabó Károly: Felnőttek, tanulás, művelődés In Iskolakultúra, 5. évf. 18-19. sz. 1995. - 118-123. p.

Trencsényi László (2004): Partnerek a nevelésben. Habilitációs disszertáció. Debreceni Egyetem.

Vámos Á et al. (2004): "Kisebbségi népismeret oktatása a nemzetiségi iskolákban." Új Pedagógiai Szemle, 9.sz.

Varga M (1998): "A pedagógusszerepek átalakulása napjainkban." Új Pedagógiai Szemle 1998, 7-8.sz.

Vargáné Pók K (1999): "Az intézmény lebontása lesz a harmadik évezred feladata?" Új Pedagógiai Szemle, 6.sz.

Vargáné Pók K (2000): "Cél nélküli, értékvesztett világ az eltérő pedagógiai hatásfolyamatok tükrében "Új Pedagógiai Szemle, 4.sz.

1994  Nemzetközi trendek. Educatio, 1.sz.

Gábor Kálmán: Az ifjúságkutatás irányai a kilencvenes években In Educatio, 4. évf. 2. sz. 1995. - 191-207. p.

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában. Bp., 1999. OI.

Hrubos Ildikó: Új paradigma keresése az ezredfordulón. Educatio, 2000. 1.sz. 13-27.p.

Jancsák Csaba: Szakkönyv a felsőoktatás nevelésszociológiájáról - Kozma Tamás: Kié az egyetem? In Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 6. sz. 2005. - 121-125. p.

Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerűség. Bp., 2002. OI- Új Mandátum.

Meleg Csilla: A felsőoktatás mostohagyereke In Magyar Felsőoktatás, 10. évf. 4. sz. 2000. - 15-16. p.

1993 A közoktatás fejlesztési koncepciójának tudományos megalapozása: Összefoglalás Bp.: OKI, 1993.

Pőlónyi István: Az életen át tartó tanulás Magyarországon In Magyar Felsőoktatás, 8. évf. 3. sz. 1998. - 35-37. p.

Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Bp. : Osiris K. 2002.

Polónyi István: Vállalkozásalapú szakképzés In Educatio, 5. évf. 1. sz. 1996. - 26-39.p.

1993 A Professzorok Háza. Educatio, 3.sz. 433-442.p.

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában. Bp., 1999. OI.

1993 Az iskolai szervezet légköre. (társszerz.:Halász Gábor) In Társadalom és nevelés: Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához (szerk.) Kozma Tamás, Orbán Éva Bp. : Nemzeti Tankönyvk. 1993.

Bacskai Katinka: Iskolai légkörvizsgálat nyolc debreceni gimnáziumban In Educatio, 16. évf. 2. sz. 2007. - 323-330. p.

1993 Etnocentrizmus In Educatio, 2. évf. 2. sz. 1993. - 195-205. p.

Arató Ferenc - Varga Aranka: Egyúttműködés az együttnevelésért In Educatio, 13. évf. 3. sz. 2004. - 503-508. p.

Bodnárné Kiss Katalin: Etnicitás: A társadalomtudományi vizsgálatok új dimenziója In Iskolakultúra, 8. évf. 8. sz. 1998. - 81-85. p.

Szolár Éva: A cigány gyerekek esélyei a romániai iskolarendszerben In Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 7-8. sz. 2007. - 88-99. p.

1993 Expansion in Higher Education: The Case of the East European Region. Turku, 1993, EAIR Forum.

Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Bp, 1998, OI.

1993 Gondolatok a tanárképzésről In Faragó Magdolna (szerk.): Tanárképzésünk megújítása Bp. FKJ. 1993. - 176-180. p.

Vastagh Zoltán: A tanárképzés fejlesztésének időszerű feladatai In Magyar Pedagógia, 95. évf. 3-4. sz. 1995. - 343-353. p.

1993 The expansion of education in Eastern Europe: A regional view. Higher Education in Europe 18, 2: 85-96

Muhle E. RETURN TO EUROPE - REFORM OF EAST-CENTRAL-EUROPEAN COLLEGE SYSTEMS SINCE 1989. Osteuropa. Oct 1994;44(10):907-925.

1993 Tanulási szándékok és elhelyezkedési lehetőségek (társszer.: Forray R. Katalin) In INFO- Tásadalomtudomány, 7. évf. 26. sz. 1993. 39-49.p.

Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben. (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged: Belvedere Meridional, 2004.

1992 Changing policies and dilemmas in higher education finance: The Hungarian situation. Társszerzô: Setényi János. Higher Education in Europe 17, 1: 107-17.

Muhle E. RETURN TO EUROPE - REFORM OF EAST-CENTRAL-EUROPEAN COLLEGE SYSTEMS SINCE 1989. Osteuropa. Oct 1994;44(10):907-925.

1992 Egyház és demokrácia In Educatio, 1. évf. 1. sz. 1992. - 3-12. p.

Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945 In Iskolakultúra, 15. évf. 6-7. sz. 2005. - 3-229. p.

Nagy Péter Tibor: Egyházi iskolaindítás és az állam az első parlamenti ciklus idején In Magyar Pedagógia, 95. évf. 3-4. sz. 1995. - 293-313. p.

Nagy Péter Tibor: Hittan-oktatás In Educatio, 3. évf. 1. sz. 1994. - 89-105. p.

Nagy Péter Tibor: Iskolázottság és vallásosság Budapesten In Educatio, 14. évf. 1. sz. 2005. - 75-94. p.

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna Bp.: Új Mandátum K. 2000.

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség Bp.: Gondolat, 2004.

1992 Határmenti régiók együttműködése az oktatásban In Forray R. Katalin - Pribersky, A. (szerk.) Határmenti együttműködés és az oktatás - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit u. Bildung Bp. : Okt.kut. Int., 1992. - 18-24. p.

Süli-Zakar István - Czimre Klára: A határon átnyuló (CBC) kapcsolatok Magyarország körül In Debreceni Szemle, 15. évf. 1. sz. 2007. - 27-51. p.

Süli-Zakar István: A Kárpátok Eurórégió a régiók Európájában In Educatio, 6. évf. 3. sz. 1997. - 438-452.p.

1992 Reformvitáink. Bp., Edukáció.

Hegedűs T. András: Kozma Tamás írt egy könyvet In Új Pedagógiai Szemle, 43. évf. 4. sz. 1993. - 106-107. p.

Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában. Bp., 1999. OI.

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Bp., 2004, Gondolat.

Sáska Géza : Az alternatív pedagógia posztszocialista győzelme  Beszélő, 2004. 12.sz.

Sáska Géza: A szocialista és polgári nevelés radikális alternatívái Bp. : Felsőokt. Kut.int., 2005.

Sáska Géza: Az autonómiák kora In Educatio, 11. évf. 1. sz. 2002. - 28-48. p.

Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el In Iskolakultúra, 11. évf. 2. sz. 2001. - 45-59. p.

Sáska Géza: Szakmai és politikai autonómiák a ’80-as és ’90-es évek magyar közoktatásában. Iskolakultúra, 2003. 6-7.sz. 88-107.p.

Thun E. Gender representation in educational materials in the period of transition in Hungary. Paper presented at: International Conference on Education and Civic Culture in Post-Communist Countries; Nov 13-15, 1998; London, England.

1992 Szabad legyen vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához (szerk.társ.: Lukács Péter) Bp. : Educatio, 1992. (Társadalom és oktatás sorozat)

Lukács Péter: Kutatás vagy politikaformálás? In Educatio, 10. évf. 1. sz. 2001. - 94-102. p.

Szabó Lajosné Balatoni Erika: Pluralizmus az oktatásban In Embernevelés, 8. évf. 1. sz. 1996. - 41-45. p.

1992  Társadalmi tér és oktatási rendszer. Budapest, Akadémiai. Társszerző: Forray R K

Balázs É (2002): "Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban." Új Pedagógiai Szemle, 4. sz.

Boreczky Ágnes: Település - család - iskolázottság In Educatio, 14. évf. 1. sz. 2005. - 170-177. p.

Györgyi Zoltán - Imre Anna: Fenntartói társulások Bp.: Okt.kut.Int., 1999. Educatio füzetek 222

Ifjúsági korszakváltás: Ifjúság az új évezredben. (szerk.) Gábor Kálmán et. al. Szeged : Belvedere Meridional, 2004.

Imre Anna: Iskolafenntartó társulások In Educatio, 6. évf. 3. sz. 1997. - 490-500. p.

Imre Anna: Kistelepülési tanulók útja az iskolarendszerben In Iskolakultúra, 14. évf. 2. sz. 2004. - 20-35. p.

Pusztai G, Szabó Cs (2000):  "Hajdú-Bihar megye oktatásökológiája." In Brezsnyánszky L (szerk.): Pedagógiai programok elemzése. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 93-101.p.

Tarrósy I (2004): "Régiók, kisebbségek és oktatás egy kelet-afrikai példán keresztül." Kisebbségkutatás, 13.évf. 1.sz.

Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címzsavakban. Bp., 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó.

1992 The Neo-Conservative Paradigm: Recent Changes in Eastern Europe. In Arnove, Robert F. et al. (eds.): Emergent Issues in Education: Comparative Perspective. Albany : State University of New York Press, 1992.

Lowe, John: Central Europe In Educatio, 6. évf. 4. sz. 1997. - 737-746. p.

Lowe, John: Curriculum Reform in Poland : Putting New Needs into an Old System In Educatio, 6. évf. 4. sz. 1997. - 737-746. p.

1991 Autonómia: Mitosz és való In Népszabadság, 1991. dec. 16.

Sáska Géza: Szakmai és politikai autonómiák a ’80-as és ’90-es évek magyar közoktatásában In Iskolakultúra, 13. évf. 6-7. sz. 2003. - 88-107. p

1991 Egy közoktatási reform esélyei Magyarországon. Info - Társadalomtudomány 18, 7-14.

Brody A. DEFENSE OF THE REALM. Acta Oeconomica. 1991;43(1-2):167-175.

Bóra Ferenc: Az iskolák metamorfózisa In Módszertani Közlemények, 32. évf. 4. sz. - 175-180. p.

1990 Higher education in Hungary: Facing the political transition. European Journal of Education 25, 4: 379-90.

Gwyn R. TEMPUS: An overview. Innovations in Education and Training International. May 1996;33(2):132-143.

1990 Kié az iskola. Bp., Edukáció.

Nagy Péter Tibor: Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867-1945 In Iskolakultúra, 15. évf. 6-7. sz. 2005. - 3-229. p.

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Bp., 2000, Új Mandátum K.

Pőcze Gábor: Kozma Tamás: Kié az iskola? In Pedagógiai Szemle, 1991. 41. évf. 3. sz. - 98-99. p.

Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Bp., 2004, Gondolat.

Sáska Géza : Az alternatív pedagógia posztszocialista győzelme  Beszélő, 2004. 12.sz.

Sáska Géza: A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái: A gyermekközpontú ideológiák társadalomképe Bp. : Felsőokt. Kut.int., 2005.

Sáska Géza: Az autonómiák kora In Educatio, 11. évf. 1. sz. 2002. - 28-48.p

Sáska Géza: Európa oktatásügye, ahogy a Kárpát-medencéből látszik In Iskolakultúra, 16. évf. 1. sz. 2006. -3-16. p.

Sáska Géza: Európai képzetek. Educatio, 2003. 4.sz. 493-510.p.

Szolár Éva: Finanszírozásalapú oktatási reformok In Magiszter, 5. évf. 3-4. sz. - 122-137. p.

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet Bp.: Okker, 2000.

1989 Esélyegyenlőség vagy elitképzés? In Népszabadság, 1989. febr. 4. 16. p.

Bán Ervin: Tünődés a közoktatási bérviszonyokról In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 9. sz. 1989. - 883-886. p.

Laskai Károlyné: Az eredményes személyiségfejlesztésért a természettudományos tantárgyak körében In Módszertani Közlemények, 35. évf. 5. sz. 1992. - 269-272. p.

Takács Gábor: Gondolatok, példák a differenciált képességfejlesztésről In Módszertani Közlemények, 31. évf. 1. sz. 1991. - 21- 29. p.

1989 Regionális oktatásfejlesztés. Bp., OI.  Társszerző: Forray R K

Süli-Zakar István: Határon átnyúló kapcsolatok In Határmenti együttműködés a felsőoktatásban (szerk.: Buda Mariann et al.) Debrecen: KLTE, 1997. - 13-65. p.

Süli-Zakar István - Czimre Klára: A határon átnyuló (CBC) kapcsolatok Magyarország körül In Debreceni Szemle, 15. évf. 1. sz. 2007. - 27-51. p

Süli-Zakar-István: A Kárpátok Eurorégió a régiók Európájában. Educatio, 1997. 3.sz. 438-453.p.

1988 Általános, kötelező, ingyenes? Viták az oktatás finanszírozásáról In Köznevelés, 1988. dec. 16.

Kádek István: Az oktatás - közgazdasági aspektusból: (Egy kísérleti kurzus tapasztatai) In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 11. sz. - 641-648.íp.

1988 Társadalmunk és középiskolája Bp. : Akad. K. 1988.

Radácsi imre: A harmadfokú képzés területi különbségei In Magyar Felsőoktatás, 1997. 3. sz. - 30. p.

1987 Az oktatástervező szervezet In Közgazdasági Szemle, 1987. 78. sz.

Kádek István: Az oktatás - közgazdasági aspektusból: (Egy kísérleti kurzus tapasztatai) In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 11. sz. - 641-648. p.

1987 Iskola és település. Bp., 1987. Akadémiai K.

Balogh László: Kozma Tamás: Iskola és település In Változó Pedagógia, 1988. 2. sz. - 98-100. p.

Báthory Zoltán: A maratoni reform In Iskolakultúra, 10. évf. 11. sz. 2000. - 3-26. p

Báthory Zoltán: Maratoni reform. Bp., 2001, Önkomet.

Petrás Ede: Intézmény és lokalitás: A kisvárosi főiskolák helyi társadalomformáló hatása In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 391-402. p.

Reisz Terézia: Mentorképzés a PTE felnőttképzési és emberi erőforrás-fejlesztési karán In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 19-231. p.

1987 Miért (ne) legyenek önállóak az iskolák. Valóság, 1.sz. 65-77.p.

Annási Ferenc - Baráth Tibor: Valami már elkezdődött?! Az iskolatanácsok megalakulásának tapasztalatai egy megyei felmérés tükrében In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 3. sz. 1989. - 216-225. p.

Báthory Zoltán: A maratoni reform In Iskolakultúra, 10. évf. 11. sz. 2000. - 3-26. p.

Báthory Zoltán: Maratoni reform. Bp., 2001, Önkomet.

Kádek István: Az oktatás - közgazdasági aspektusból : (Egy kísérleti kurzus tapasztatai) In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 11. sz. - 641-648. p.

Lénárt Béla: Szakmai ellenőrzés, tanácsadás az általános iskolában In Művelődés és Pedagógia, 3. évf. 1. sz. 2006. - 62-69. p.

1986: A tervezés és döntés anatómiája. (szerk.) Bp., OI.

Polónyi István: A szakmai képzés és a szakmai műveltség átalakulásai. Educatio, 2004. 2.sz. 216-233.p.

Polónyi István: Kozma Tamás: A tervezés és döntés anatómiája In Magyar Pedagógia, 1988. 1. sz. - 110-113. p.

Sass Attila: Vezető és vezetés az iskola pedagógiai rendszerében In Iskolapedagógia: Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai [szerzők: Balogh László et al.], szerk.: Petrikás Árpád Eger: EKTF, 1995. - 229-245. p.

Aradi Lászlóné, László Mária: (Kozma Tamás: Tervezés és döntés anatómiája) In Magyar Pedagógia, 1988. 1. sz. - 113-117. p.

Kalapács János: Döntési modell a pedagógiában In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 10. sz. 1989. - 934-943. p.

1986 Regionale Differenzierung und Bildungsplanung in Ungarn. In: Anweiler O. ed. 1986  Staatliche Steuerung und Eigendynamik im Bildungs- und Erzielungswesen osteuropäischer Staaten und der DDR. Osteuropaforschung 21.,  65-83. Berlin: Arno Spitz

Karpati A. HUNGARIAN YOUTH IN THE NINETIES - IDEALS, OPINIONS, EXPECTATIONS. Paper presented at: 14th Congress of the Deutschen-Gesellschaft-fur-Erziehungswissenschaft - Education in Europe; Mar 14-16, 1994; Dortmund, Germany.

1985 Oktatásökológia: Területi kutatások az oktatásügyben [szerk.] Bp: Oktatáskut. Int. 1986.

Nemes Nagy József: Régiók, regionalizmus In Educatio, 6. évf. 3. sz. 1997. - 407-423. p.

1985 Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. Budapest, Közgazdasági K.

Baló András: Egy Fővárosi általános iskola szervezetszociológiai vizsgálata In Új pedagógiai Szemle, 55. évf. 5. sz. 2005. - 59-71. p.

Bárdossy Ildikó: Pedagógiai örökségek - mai kihívások: (tanulás és iskola) In Embernevelés, 9. évf. 2. sz. 1997. - 16-24. p.

Bárdossy Isdikó: Tantervezés és iskola In Pedagógusképzés, 3. évf. 3. sz. 2005. - 9-22. p.

Báthory Z (2001): Maratoni reform. Budapest, Önkomet.

Báthory Zoltás: A maratoni refom In Iskolakultúra, 10. évf. 11. sz. 2000. - 3-26. p.

Bóra Ferenc: A hallgatói véleményezési jog a korszerűsítés szolgálatában In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 7-8. sz. 1989. - 452-458. p.

Bóra Ferenc: Paradigmaváltás lehetőségei a négyéves tanítóképzésben In Felsőoktatás Szemle, 38. évf. 9. sz. 1989. - 550-558. p.

Buda M (1999):  Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Chrappán Magdolna: Érvek a tantárgyi integráció mellett In Embernevelés, 11. évf. 3. sz. 1999. - 1-19. p.

Csapó B (1999):  "A tudás minősége." Educatio, 8. évf., 3.sz. 473-488.p.

Farkas Katalin - Klein Sándor: Személyközpontú tanárképzés az USA-ban és Magyarországon In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 4. sz. 1989. - 331-342. p.

Krisztián Béla: Tudásgyár? In Magyar Pedagógia, 1986. 3-4. sz. - 449-451. p.

Mogyorósi Zsolt: Pedagógusjelöltek a szakmáról és a képzésről In Pedagógusképzés, 5. évf. 4. sz. 2007. - 123-132.p.

Mojzesné Székely Katalin: Az iskola szociológiai kérdései In Iskolapedagógia: Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai [szerk] Petrikás Árpád Eger: EKTF, 1995. - 77-100. p.

Nagy József: Kozma Tamás: Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet In Pedagógiai Szemle, 36. évf. 5. sz. 1986. - 501-502. p.

Nahalka István (1998): Az oktatás társadalmi meghatározottsága. In Falus Iván (szerk.): Didaktika. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 45-76.p.

Perjés I (2003): "Bukott mítoszok, bukott iskolák?" Új Pedagógiai Szemle, 2.sz.

Pusztai G (2002): "Tetten érhető-e a rejtett tanterv?" Iskolakultúra,12.sz. 39-47.p.

Pusztai G (2004): Iskola és közösség. Budapest: Gondolat.

Szűcs Károly: Pályakezdő szakmunkások mobilitási esélyei In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 9. sz. 1989. 855-859. p.

Trencsényi László (2004): Partnerek a nevelésben. Habilitációs disszertáció. Debreceni Egyetem.

Trencsényi László: Partnerek és /vagy vetélytársak In A neveléselmélet alapkérdései: Tanulmányok. [szerk.] Dombi Alice, Oláh János, Varga István Gyula: APC-Stúdió, 2004. - 278-290. p.

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet Bp. : Okker, 2000.

1985 Conflict of interests in educational planning. Prospects 1985, 3:383-400

Lawson RF, Ghosh R. CANADA. Education and Urban Society. Aug 1986;18(4):449-461.

Torres CA. ADULT-EDUCATION AS PUBLIC-POLICY - A PERSPECTIVE FROM LATIN-AMERICA. Prospects. 1988;18(3):379-388.

Torres CA. AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR ADULT-EDUCATION IN ALBERTA. Alberta Journal of Educational Research. Sep 1988;34(3):269-286.

1984 A nevelésszociológia alapjai Bp: Tankönyvk. 1984.

Szolár Éva: A cigány gyerekek esélyei a romániai iskolarendszerben In Új pedagógiai Szemle, 57. évf. 7-8. sz. 2007. - 88-99. p.

Zrinszky László: Iskolaelmélet és iskolai élet Bp. : Okker, 2000.

1984 Teacher education in Hungary: Systems, processes. European Journal of Teacher Education 1984, 3:255-65

Ryba R. EDUCATIONAL-RESEARCH AND EDUCATIONAL-POLICY - CONCEPT CLARIFICATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PRACTICE. Paper presented at: Meeting of the Kommission-Fur-Vergleichende-Erziehungswissenschaft of the Deutsche-Gesellschaft-Fur-Erziehungswissenschaft; Feb, 1989; Frankfurt, Fed Rep Ger.

1983 A szervezéstudomány és a neveléstudomány kapcsolatai (Kézirat) Bp: 1983.

Hunyady Györgyné - Salamon Zoltán: A pedagógia és a határos tudományok kapcsolatai In Magyar Pedagógia, 1984. 3. sz. - 253-269. p.

1983 Az iskola funkciói: értelmezési keret a szervezet-környezet nevelés-szociológiai vizsgálatához In Magyar Pedagógia, 1983. 4. sz. - 373-383. p.

Forray Katalin _ Hegedűs T. András: Nőies és férfias iskolázási magatartások - iskolai ideológiák In Magyar Pedagógia, 1987. 3. sz. - 231-247. p.

Koltai Károly: Értékelemzés és pedagógia In Pedagógiai Szemle, 35. évf. 1. sz. 1985. - 17-27. p.

1983 Az oktatás fejlesztése: esélyek és korlátok. Bp., Kossuth.

Báthory Zoltán - Vajó Péter: Kísérlet a hatékonyság fogalmának értelmezésére a közoktatásban In Pedagógiai Szemle, 36. évf. 1. sz. 1986. - 6-19.p.

Forray R. Katalin: Expanzió középfokon In Educatio, 11. évf. 1. sz. 2002. - 13-27. p.

Forray R. Katalin - Híves Tamás: A szakképzés területi alkalmazkodása In Magyar Pedagógia, 104. évf. 2. sz. 2004. - 165-180. p.

Forray R. Katalin - Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói. Bp., 2003, OI.

Sass Attila: Gondolatok a közoktatási rendszer megújításáról. Új Pedagógiai Szemle, 1997. 3.sz.

Siposné Csendes Éva: Mikrotanítás a gyakorlóiskolában In Pedagógusképzés, 1990. - 120-141. p.

1983 Oktatásszociológiától a társadalompolitikáig - és tovább: Amerikai viták a hetvenes évekből In Világosság, 1983. 7. sz. - 418-424. p.

Bán Ervin: A demokratizmus kérdőjelei In Pedagógiai Szemle, 37. évf. 12. sz. 1987. - 1260-1262. p.

1982 A tanulás szervezetszociológiai értelmezése In Magyar Pedagógia, 1982. 4. sz.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek: Egy differenciális tanításelmélet vázlata Bp. Okker Oktatási K. 2000.

1982 Általános iskoláink a nyolcvanas években In Reflektor, 1982. 1. sz. - 442-462.p.

Kádek István: Az oktatás - közgazdasági aspektusból: (Egy kísérleti kurzus tapasztatai) In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 11. sz. - 641-648. p.

1981 Általános iskoláink a nyolcvanas években In Társadalmi Szemle, 1981. 7. sz.

Kádek István: Az oktatás - közgazdasági aspektusból: (Egy kísérleti kurzus tapasztatai) In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 11. sz. - 641-648. p.

1981 Bevezetés az oktatásügyi szervezetelméletbe Bp. : MM VTI, 1981.

Zrinszky László: Iskolaelmélet és iskolai élet Bp. : Okker, 2000.

1981 Hátrányos helyzet: Egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei Bp: Tankönyvk. 1981. (Korszerű nevelés)

Zrinszky László: Iskolaelmélet és iskolai élet Bp. : Okker, 2000.

1980 Konzervatív és radikális változatok a nevelésben In Világosság, 1980. 8-9. sz.

Patkós József: Világnézet és nevelési célrendszer Fináczy Ernő pedagógiájában In Magyar Pedagógia, 1986. 2. sz. - 265-282. p

1979 A köznevelés távlati fejlôdésének fô iránya. Társszerzôkkel. Magyar Tudomány 1979,  4: 251-63

Ranschburg J, Bolla IK. SOCIAL SITUATION AND ATTITUDE ON EDUCATION OF PARENTS (EXAMINATION WITH THE ATTITUDE ON EDUCATION AS A SCALE). Zeitschrift Fur Psychologie. 1985;193(4):415-430.

1979 Az ezredforduló iskolája [társszerzők: Inkei Péter et al.] Bp. : Tankönyvkiadó

Ballér Endre: Közoktatásunk reformja és a pedagógusképzés In Felsőoktatási Szemle, 30. évf. 6. sz. 1981. - 336-342. p.

Báthory István: Maratoni reform: A magyar közoktatás reformjának története, 1972-2000 Bp. : Ökonet, 2001.

Becsei Józsefné: A nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelési program Békés megyében In Módszertani Közl. 27. évf. 4. sz. 1987. - 201-207. p.

Iskolapedagógia: Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai [szerzők: Balogh László et al.], szerk.: Petrikás Árpád Eger: EKTF, 1995.

Lénárd Ferenc: A tanítási órák módszereinek neveléslélektani megközelítése In Pedagógiai Szemle, 37. évf. 5. sz. 1987. - 484-493. p.

Nagy Mária: Politika, tudomány és pedagógiai gyakorlat az 1945 utáni magyar oktatási rendszerben In Magyar Pedagógia, 1986. 3-4. sz. - 343-358. p.

Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet Bp.: Okker Okt. K., 2000.

1979 Hátrányos helyzet Egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei Bp.: Tankönyvk.

Benson Katalin - Lázár Imre et al.: Szakosított Kulturális Építőtáborban végzett csoportformálási kísérletünk tapasztalatai Felsőoktatási Szemle, 32. évf. 11. sz. 1983. - 676-684. p.

Sáska Géza: Minden predesztinál? In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 12. sz. 1989. - 1173-1184. p.

1979 Művelődési városközpontok: Munkaköri beszámoló Soksz. Bp. MTA PKCS, 1979.

Inkei Péter: A továbbtanulási esélyek területi eloszlása In Felsőoktatási Szemle, 29. évf. 4. sz. 1980. - 193-202. p.

1978 Társadalmi tervezés és művelődéstervezés (Kézirat) Bp.: MTA PKCS, 1978.

Ritoók Pálné: A szakmai nevelés továbbfejlesztése és az iskolarendszer átalakítása In Pedagógiai Szemle, 29. évf. 11. sz. 1979. - 990-1000. p.

1977 A köznevelés fejlesztésének rendszerszemléletű megközelítései (Iskolakutatás) Bp.: MTA Ped.Kut.csop. 1977.

Zrinszky László: Iskolaelmélet és iskolai élet Bp.: Okker, 2000.

1977 A kultúra-fogalom értelmezései a polgári társadalomkutatásban. In: Népi kultúra - népi társadalom 10: 279-306. Budapest: Akadémiai

Kopeczi B. OBJECT AND METHODS OF CULTURAL HISTORY. Pensee. 1978(200):21-32.

1977  A nevelésszociológiai alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó.

Báthory Zoltán: A mataroni reform In Iskolakultúra, 10. évf. 11. sz. 2000. - 3-26. p.

Báthory Zoltán: Maratoni reform: A magyar kooktatás reformjának története, 1972-2000. Bp. Ökonet, 2001.

Bodosi Tamásné - Bóra Ferenc: Az általános iskola első osztályába kerülő tanulók indulási hátrányának néhány összetevője In Módszertani Közl. 22. évf. 5. sz. 1982. - 272-278. p.

Bóra Ferenc: A nevelő-oktató munka hallgatói véleményezésének néhány összefüggése a tanítóképző főiskolán In Felsőoktatási Szemle, 37. évf. 4. sz. 1988. - 212-218. p.

Hercz Mária: A nevelési vizsgálat szerepe az iskolaértékelésben In Magyar Pedagógia, 103. évf. 1. sz. 2003. - 57-80. p.

Járó Katalin: Szövetségben a közösséggel: Az osztályfőnöki mesterség társadalomlélektani nézőpontból In Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága [összeáll.] Mészáros Aranka Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 1997.

Kecskés István: A cigánylakosság múltja és jelene III. In Módszertani Közlemények, 47. évf. 2. sz. 2007. - 51-57. p.

Mónusné Goda Ágnes: Hallgatók beilleszkedése az ATE Állategészségügyi Főiskolai Kar képzési rendszerébe In Felsőoktatási Szemle, 38. évf. 2. sz. 1989. - 80-86. p.

Sáska Géza: "Az elvi és az empirikus nép érdeke." Iskolakultúra, 2002, 12. sz. 48-58.p.

Siposné Csendes Éva: Mikrotanítás a gyakorlóiskolában In Pedagógusképzés, 1990. - 120-141.p.

Tóth Lajos: Világnézeti nevelésünk eredményei és gondjai In Felsőoktatási Szemle, 33. évf. 5. sz. 1984. - 289-295. p.

Trencsényi László: A szerepkategória alkalmazása a pedagógusmagatartás elemzésében In Magyar Pedagógia, 1982. 2. sz. - 152-163. p.

Trencsényi László: Művészi teremtés - kapcsolatteremtés. Az iskolai amatőr művészeti mozgalomról In Ifjúsági Szemle, 3. évf. 1. sz. 1983. - 94-100. p.

Vastagh Zoltán: A tanulókat fejlesztő értékelés az iskola nevelési rendszerében In Magyar Pedagógia, 1986. 1. sz. - 16-19. p.

1977 A neveléstudományi kutatások és iskolarendszerünk korszerűsítése (társszerző: Horváth Márton) In Magyar Tudomány, 1977. 4. sz. - 264-274. p.

Kelemen Elemér: A pedagógus-továbbképző intézetek szerepe, feladatai az MSZMP tudománypolitikai irányelveinek végrehajtásában In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 3. sz. 1978. - 216-222. p.

Szarka József: Elmélet és gyakorlat In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 9. sz. - 771-778. p.

1977 Az iskolai kezdőszakasz fejlesztési irányai (Iskolakutatás 20.) Bp.: MTA PKCS, 1977. (soksz.)

Forray R. Katalin: Sok vagy kevés az iskolai adminisztráció? In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 11. sz. 1977. - 985-995. p.

1977 Az oktatástervezés új útja In Köznevelés, 1977. 18. sz. - 10-11. p.

Kelemen Elemér: A pedagógus-továbbképző intézetek szerepe, feladatai az MSZMP tudománypolitikai irányelveinek végrehajtásában In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 3. sz. 1978. - 216-222. p.

1977 Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében (társszerzővel) Bp.: Akad. K. 1977.

Bernáth László: A jövő műszaki tanárának modelljei In Felsőoktatási Szemle, 30. évf. 2. sz. 1981. - 101-106. p.

Hunyady Györgyné - Vastagh Zoltán: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai In Magyar Pedagógia, 1978. 3-4. sz. - 459-464. p.

1977 Differenciált oktatásfejlesztés In Magyar Pedagógia, 1977. 3-4. sz.

Kelemen Elemér: A pedagógustovábbképző intézetek szerepe, feladatai az MSZP tudománypolitikai irányelveinek végrehajtásában. In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 3. sz. 1978. - 216-222. p.

1977 Eljárások a tanulók személyiségének megismerésére (A gyorsuló időben) Békéscsaba, 1977.

Pedagógiai kézikönyv (szerk.) Báthory Zoltán, Gyaraki Frigyes Bp.: Tankönyvk. 1982.

1976 A neveléspszichológia alapjai Bp.: Tankönyvkiadó, 1976. (Főiskolai jegyzet)

Schablauer Zoltánné: Egy peremhelyzetű gyermek közösségbe illesztése In Módszertani Közlemények, 22. évf. 3. sz. 1982. - 158-162. p.

1976 Az oktatásügyi szervezetkutatás helyzete és feladatai Iskolakutatás, 16. Bp. : MTA PKCS, 1976. (soksz.)

Forray R. Katalin: Sok vagy kevés az iskolai adminisztráció? In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 11. sz. 1977. - 985-995. p.

1976 Az oktatásügyi szervezet-kutatás lehetőségei (társszerzőkkel) Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat c. sorozat, 6. sz. Bp.: Akad. Kiadó, 1976.

Benda József: A kiscsoportos tanítás szerepe az iskolában In Pedagógiai Szemle, 35. évf. 3. sz. 1985. - 260-267. p.

Gyaraki Frigyes: Az iskola funkciója és a pedagógus szerepe a személyiség formálásában In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 5. sz. 1978. - 409-411. p.

Kiss Elemér: A pedagógiai közösség a tanítás mikrorendszerében In Pedagógiai Szemle, 37. évf. 7-8. sz. 1978. - 589-598. p.

Pálvölgyi Endre: A felsőoktatási intézmények belső szervezetének korszerűsítése In Felsőoktatási Szemle, 27. évf. 7-8. sz. 1978. - 398-403. p.

Szabolcs Ottó: A tantárgypedagógia a neveléstudományi kutatásokban In Pedagógiai Szemle, 32. évf. 6. sz. 1982. - 528-534. p.

1976 Köznevelésünk távlati fejlesztésének fő irányai (társszerzőkkel) Bp. : MTA PKCS.

Hunyady Györgyné: A pedagógiai és szociológiai szempontok egysége a tanulóifjúság kutatásában In Magyar Pedagógia, 1977. 3-4. sz. - 359-374. p.

1976 "Rejtett" tanterv In Köznevelés, 1976. 31. sz.

Duzmathné Tancz Tünde: Népmesék a multukulturális nevelésben In Képzés és Gyakorlat, 3. évf. 1. sz. 2005. - 68-75. p.

Ligetiné Verebély Anna: A felsnőttek tanulása, művelődése társadalmunkban In Magyar Pedagógia, 1984. 3. sz. - 270-282. p.

Szabó László Tamás: A "rejtett tanterv": (Adalékok az iskola tényleges hatásmechanizmusához) In Iskola és társadalom II.: Szöveggyűjtemény. / vál. És szerk.: Meleg Csilla Pécs: JPTE Tanárképz. Int. Ped. Tanszék, 1996. - 157-169. p.

1976 Szervezetkutatás az iskolában. Társszerzôk: Csepeli Gy, Hegedűs T A. Budapest: Akadémiai Kiadó  

Hunyadi Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban: Közösségi beállítódás strukturális meghatározói Bp. : Akad. K. 1977.

Jávor István: Az iskolai szervezet szociológiai struktúrája In Magyar Pedagógia, 1984. 3. sz. - 283-299. p

Kiss Elemér: A pedagógusközösség a nevelés mikrorendszerében In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 7-8. sz. 1977. - 589-598. p.

Kronstein Gábor: Nevelésszociológia vagy a nevelés szociológiája In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 7-8.sz. 1977. - 719-725. p.

Ligetine AV, Mihaly O, Vajo P. LONG-RANGE PLANNING FOR EDUCATIONAL SYSTEM OF HUNGARY. International Review of Education. 1976;22(4):466-478.

Zrinszky László: Iskolaelmélet és iskolai élet Bp.: Okker, 2000.

1976 Történeti szociológiai összehasonlítás a neveléstudományban: Bevezetés a neveléstörténeti kutatómunkába Bp.: 1976.

Bajkó Mátyás: Az összehasonlító pedagógia néhány kutatásmódszertani kérdése In Magyar Pedagógia, 1980. 1. sz. - 21-30. p.

1975 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp.: Tankönyvkiadó, 1975.

Bodosi Tamásné - Bóra Ferenc: Az általános iskola első osztályába kerülő tanulók indulási hátrányának néhány összetevője In Módszertani Közl. 22. évf. 5. sz. 1982. - 272-278. p.

1975 Hátrányos helyzet. Bp., Tankönyvkiadó.

Báthory Zoltán: Tanulás és hatékonyság In Pedagógiai Szemle, 39. évf. 1. sz. 1989. - 3-18. p.

Bodosi Tamásné - Bóra Ferenc: Az általános iskola első osztályába kerülő tanulók indulási hátrányának néhány összetevője In Módszertani Közl. 22. évf. 5. sz. 1982. - 272-278. p

Fejes József Balázs - Józsa Krisztián: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében In Magyar Pedagógia, 105. évf. 2. sz. 2005. - 185-205. p.

Forray R. Katalin: A budapesti nyolcadikosok továbbtanulási szándékai: Szociálökológiai esettanulmány In Pedagógiai Szemle, 36. évf. 2. sz. 1986. - 99-109. p.

Forray R. Katalin: A szociálökológiai oktatáskutatásról In Magyar Pedagógia, 1983. 4. sz. - 384-394. p.

Forray R. Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás 15. évf. 2. sz. 2005. - 93-97. p.

Forray R. Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás. Iskolakultúra, 2005. 2.sz. 93-97.p.

Híves Tamás: A hátrányos helyzet az oktatás területi kutatásában In Educatio, 15. évf. 1. sz. 2006. - 169-174. p.

Hunyadi Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban: Közösségi beállítódás strukturális meghatározói Bp. : Akad. K., 1977.

Imre Anna: Intézményfenntartó társulások.       Iskolakultúra , 1997. 3.sz. 490-501.p.

Imre Anna: Iskolafenntartó társulások In Educatio, 6. évf. 3. sz. 1997. - 490-500. p.

Imre Anna: Kistelepülési iskolák In Educatio, 6. évf. 1. sz. 1997. - 24-31. p.

Járó Katalin - Kósáné Ormai Vera: A pedagógus nevelési stílusa és az iskolai beilleszkedési nehézségek In Pedagógiai Szemle, 37. évf. 3. sz. 1987. - 222-239. p.

Józsa Krisztián - Zentai Gabriella: Hátrányos Helyzetű óvodások játékos fejlesztése a DIFER Programcsomag alapján In Új Pdagógiai Szemle, 57. évf. 5. sz. 2007. - 3-15. p.

Kelemen Elemér: Gondolatok az általános iskoláról a 60. évforduló után In Művelődés és Pedagógia, 3. évf. 1. sz. 2006. - 11-27. p.

Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia [Nagy József et al.] Szeged: Mozaik, 2007.

Kronstein Gábor: Nevelésszociológia avagy a nevelés szociológiája In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 7-8. sz. 1977. - 719-725. p.

Lukacs P. CHANGES IN SELECTION POLICY IN HUNGARY - THE CASE OF THE ADMISSION SYSTEM IN HIGHER-EDUCATION. Comparative Education. 1989;25(2):219-228.

Mojzesné Székely Katalin: Az iskola szociológiai kérdései In Iskolapedagógia: Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai [szerk.] Petrikás Árpád Eger : EKTF, 1995. - 77-100. p.

Nagy Mária: Politika, tudomány és pedagógiai gyakorlat az 1945 utáni magyar oktatási rendszerben In Magyar Pedagógia, 1986. 3-4. sz. - 343-358. p.

Papp János: A hátrányos helyzet értelmezése In Educatio, 6. évf. 1. sz. 1997. - 3-7. p.

Papp János: Hátrányos helyzet. Educatio, 1997. 1.sz. 3-8.p

Pedagógiai kézikönyv [szerk.] Báthory Zoltán, Gyaraki Frigyes Bp.: Tankönyvk., 1982.

Pusztai Gabriella: Egy határmenti régió hallgató-társadalmának térszerkezete In Régió és oktatás. A "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete. Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. - 43-56. p.

Ritó László: Demokrácia és iskolai esélyegyenlőség In Új Pedagógiai Szemle, 41. évf. 11. sz. 1991. - 11-15. p.

1974 A neveléstudomány szaknyelve. Bp., Tankönyvkiadó.

Gáspár László: Az iskolakérdés. Bp, 2003, Okker.

Forray R. Katalin: Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás In Iskolakultúra, 15. évf. 2. sz. 2005. - 93-97. p.

Miklós Gyuláné: Követelménytaxonómia és teljesítménymérés az irodalomtanításban In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 10. sz. 1978. - 875-885. p.

1974 Bevezetés a nevelésszociológiába Bp. : Tankönyvkiadó, 1974.

Heckenast József- Grek János: Vázlatok az oktatásszervezés kidolgozásához In Pedagógiai Szemle, 26. évf. 9. sz. 1976. - 892-897. p.

Kronstein Gábos: Diákrészvétel a közoktatásügyi döntésekben In Pedagógiai Szemle, 26. évf. 1. sz. - 22-32. p.

Kronstein Gábor: Nevelésszociológia vagy a nevelés szociológiája In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 7-8. sz. 1977. - 719-725. p

1974 Hátrányos helyzetű tanulók falun In Pedagógiai Szemle, 24. évf. 9. sz. 1974. - 817-824. p.

Somos Lajos: Anyanyelvi és közművelődési szakkörök a közéletiségre nevelés szolgálatában In Pedagógiai Szemle, 26. évf. 4. sz. 1976. - 347-353. p.

1974 Az iskola közönségkapcsolatai (Iskolakutatás, 9.) Bp.: MTA PKCS, 1974. (soksz.)

Forray R. Katalin: Sok vagy kevés az iskolai adminisztráció? In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 11. sz. 1977. - 985-995.p.

1974 Iskolakutatás In Köznevelés, 1974. 30. sz.

Terényi Zoltán: A pedagógus-továbbképzési rendszer néhány információs kérdése In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 3. sz. 1978. - 223-233. p.

1974 Az iskola szervezet részegységei: (Értelmezési keret és vizsgálati javaslat) D/759. Bp.: MTA Ped.Kut Csop. Dok. 1974. Iskolakutatás 5.

Ligetiné Verebély Anna - Mihályi Ottó - Vajó Péter: Alapelvek a köznevelési rendszer távlati fejlesztési koncepciójának kialakításához In Magyar Pedagógia, 1975. 3. sz. - 259-277. p.

1974 A közoktatási intézmények néhány szervezeti kérdése Bp.: MTA PKCS, 1974

Kiss Elemér: A pedagógusközösség a tanítás mikrorendszerében In Pedagógiai Szemle, 37. évf. 7-8.sz. 1978. - 589-598.p.

1974 Munkás- és parasztcsaládok nevelési szokási egy alföldi faluban Magyar Pedagógia, 1974. 1. sz. - 17-32. p.

Hunyadi Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban: Közösségi beállítódás strukturális meghatározói Bp.: Akad. K. 1977.

1973 Az iskolai szervezet "emberi tényezői" In Pedagógiai Szemle, 1973. 7-8. sz.

Báthory Zoltán: A verbális képesség néhány tantervi-tantárgyi összefüggése In Pedagógiai Szemle, 127. évf. 9. sz. 1977. - 785-791. p.

Mezei Gyula: A felügyeleti munka néhány időszerű kérdései In Pedagógiai Szemle, 29. évf. 9. sz. 1979. - 793-807. p.

Miklós Gyuláné: Gondolatok a "szabad" irodalomóráról In Pedagógiai Szemle, 26. évf. 6. sz. 1976. - 532-541. p.

1973 Hátrányos helyzetű iskolai körzetek In Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés Bp.: Akad. K. 1973. 112-147.p.

Forray R. Katalin: A szocioökológiai oktatáskutatásról In Magyar Pedagógia, 1983. 4. sz. - 384-394. p.

Nagy Sándor: Az optimális osztálylétszám az általános iskolában In Pedagógiai Szemle, 26. évf. 10. sz. 1976. - 924-937.p.

1973 Nevelésszociológia a hazai pedagógiaképzésben In Szociológia, 1973. 4. sz. - 541-550. p.

Kronstein Gábor: Nevelésszociológia vagy a nevelés szociológiája In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 1977. 7-8. sz. - 719-725. p.

1973 Oktatási rendszerünk helyzete az IEA vizsgálat tükrében (Pályázati kézirat) (társszerzőkkel) 1973.

Durkó Mátyás: Felnőttek olvasásmegértési teljesítménye rendeskorú tanulókéhoz viszonyítva Magyar Pedagógia, 1981. 1. sz. 21-38. p.

1972 Az oktatáspolitika és a neveléstudomány viszonya Svédországban In Magyar Pedagógia, 1972. 2. sz. - 220-222. p.

Arató Ferenc: Az összehasonlító pedagógia helyzetének értékelése In Pedagógiai Szemle, 29. évf. 7-8. sz. 1979. - 699-704. p.

Szabolcsi József: Az olvasási készség továbbfejlesztése az általános iskola felső tagozatán In Pedagógiai Szemle, 1973. 3. sz. - 201-212. p.

1972 Diákéletmód Battonyán Battonya: Nagyközségi Tanács, 1972.

Kronstein Gábor: Nevelésszociológia vagy a nevelés szociológiája In Pedagógiai Szemle, 27. évf. 7-8. sz. 1977. - 719-725. p

1972 Hátrányos helyzetű tanulók falun (Kandidátusi értekezés) Bp. : 1972. Kézirat

Kádárné Fülöp Judit: Néhány tanulói környezeti változó összefüggése a tanulás eredményességével In Pedagógiai Szemle, 23. évf. 7-8. sz. 1973. - 658-671. p.

1972 Taxonómia az olvasástanításban In Pedagógiai Szemle, 22. évf. 3. sz. 1972. - 223-253. p.

Gáspárné Zanner Éva: Egy kompenzáló kísérlet pedagógiai koncepciója In Pedagógiai Szemle, 24. évf. 5. sz. 1974. - 438-449. p.

Kádárné Fülöp Judit: Cél- és követelményrendszer az értelmes olvasás fejlesztéséhez In Pedagógiai Szemle, 25. évf. 9. sz. - 784-794. p.

Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia / Nagy József at al. Szeged: Mozaik, 2007.

Miklós Gyuláné: Követelménytaxonómia és teljesítménymérés az irodalomtanításban In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 10. sz. 1978. - 875-885. p.

Nagy József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése In Magyar Pedagógia, 104. évf. 2. sz. 2004. - 123- 142. p.

Nagy József: Olvasástanítás a megoldás stratégiai kérdései In Iskolakultúra, 14. évf. 3. sz. 2004. - 3-25. p.

Zátonyi Sándor: Az általános iskolai fizika tanterv követelményrendszeréről In Pedagógiai Szemle, 29. évf. 1. sz. 1979. - 31-39. p.

1971 A nevelésszociológia alapjai Bp. : Tankönyvkiadó, 1971.

Ditter Jenő: A családi háttérvizsgálat a nevelés-oktatás szolgálatában In Pedagógiai Szemle, 35. évf. 6. sz. 1985. - 609-622. p.

1971 Svédországi tapasztalatok a neveléstudományi kutatástervezés és -irányítás lehetőségeiről In Magyar Pedagógia, 1971. 1-2. sz. 78-94. p.

Kelemen Elemér: A pedagógus-továbbképző intézetek szerepe, feladatai az MSZMP tudománypolitikai irányelveinek végrehajtásában In Pedagógiai Szemle, 28. évf. 3. sz. 1978. - 216-222. p.

1969 A pedagógiai folyamatoktól a tapasztalati mutatókig In Pedagógiai Szemle, 1969. 7-8. sz. - 651-661. p.

Hunyadi Györgyné: Kollektivitás az iskolai osztályokban: Közösségi beállítódás strukturális meghatározói Bp.: Akad. K., 1977

1968 A neveléstudományi kutatómunka külföldi problémáiról és eredményeiről In Pedagógiai Szemle, 1968. 6. sz. - 519. p.

Zrinszky László: A neveléselmélet időszerű feladatai In Pedagógiai Szemle, 1973. 1. sz. - 33-40. p.

1968 A pragmatikus pedagógia bírálata az Egyesült Államokban. In Tanulmányok a neveléstudományok köréből 1967. Bp., Akadémiai K.

Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon. Bp., 2000, OKKER.

1967 A pragmatikus pedagógia bírálata az Egyesült Államokban In Tanulmányok a neveléstudományok köréből Bp. : Akadémiai Kiadó, 1967.

Gáspár László - Kelemen Elemér: Neveléstörténet problématörténeti alapon Bp.: Okker K., 2000.

1965 A néma olvasás szerepe az olvasási készség fejlődésében In Magyar Pedagógia, 1965. 2-3. sz.

Szabolcsi József: Az olvasási készség továbbfejlesztése az általános iskola felső tagozatán In Pedagógiai Szemle, 1973. 3. sz. - 201-212.p.